Försök med teknologiförståelse som ämne på danska skolor

Den 30 januari presenterade Danmarks regering en strategi för den digitala teknikutvecklingen. När fler utvecklar tekniska lösningar kan det leda till nya företag och arbeten. Det är positivt för samhällsutvecklingen, hävdas det i strategin. Därför är det viktigt att hela utbildningssystemet stimulerar teknikintresset och utvecklar den digitala kompetensen.

För grundskolans del handlar det framför allt om två större initiativ: att utveckla en grundläggande teknologiförståelse bland eleverna och att öka deras kunskaper om och intresse för digital teknikutveckling och tekniska yrken.

I strategin slår den danska regeringen fast att det är viktigt att alla elever, redan från tidig ålder, lär sig att förstå och att hantera den digitala tekniken. Därför kommer det att genomföras ett försöksprogram på ett fyrtiotal skolor om hur teknologiförståelse kan bli en obligatorisk del av grundskolans undervisning.

Det pågår redan nu ett försök på tretton danska skolor med teknologiförståelse som tillvalsämne i årskurs 7-9. Här rör det sig om ett praktiskt och utforskande ämne som tar avstamp i den digitala teknik som eleverna möter i skolan och hemmet. I undervisningen arbetar de med design och programmering för att pröva och förverkliga sina tankar och idéer. Stora delar av elevernas arbete går ut på remixing, det vill säga att testa, analysera och bygga vidare på befintliga digitala lösningar.

Det nya försöksprogrammet kommer att pågå under fyra år. Det kommer att ha en öppen inställning till när och hur teknologiförståelse ska införas. Flera ingångar och modeller kommer att testas. Erfarenheterna från det pågående projektet med tillvalsämnet kommer förstås att vara till god nytta för det kommande arbetet. Inte minst är det nödvändigt att undersöka vilka insatser som krävs för att förändringarna ska kunna genomföras. Här kan det bland annat komma att handla om kompetensutveckling av lärarna. Det är inte alls säkert att det i slutändan blir tal om ett nytt ämne utan teknologiförståelse kan också bli en del av redan befintliga ämnen i läroplanen.

Den danska regeringen föreslår en samverkan – en teknologipakt – mellan den offentliga sektorn, utbildningssystemet och näringslivet för att öka hela befolkningens digitala intresse och kunskaper. Nederländernas satsning Nationaal Techniekpact 2020 fungerar som inspiration och utgångspunkt för det danska initiativet.

I Nederländerna är teknologipakten en samlande plattform för ett antal självständiga insatser på nationell, regional och lokal nivå. Syftet är att skapa synergier och att lyfta betydelsen av existerande och nya insatser inom området. Tanken är att Danmarks teknologipakt ska fungera på ett liknande sätt.

Den danska regeringen uppmanar alla relevanta aktörer att inspirera till och att utveckla kompetenser för framtidens tekniska och digitala yrken. Det kan till exempel handla om att hjälpa skolorna att arbeta med visualiseringar och simulationer eller att mer konkret koppla undervisningen till hur teknikföretagen använder och vidareutvecklar de digitala möjligheterna.

Målet med strategin är att Danmark ska höra till de länder som leder den digitala teknik- och samhällsutvecklingen. Därför gäller det att skolans undervisning hänger med, så att eleverna förstår och blir intresserade av de utmaningar och möjligheter som öppnar sig, både i vardagen och i arbetslivet.